Játékszabályzat - Nyerj EMAG utalványt!

www.pingwin.hu nyereményjáték 

Nyereményjáték - Játékszabályzat 

NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI- ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 

 1. A nyereményjátékot szervező Smart Data Network Kft. (székhely: 1148 Budapest, Nagy Lajos király útja 10., cégjegyzékszám: 01-09-306141, adószám: 26177870-2-42;, a továbbiakban: „Szervező”) által szervezett sorsolásos nyereményjátékban (a továbbiakban: „Játék”) kizárólag azon természetes személyek (a továbbiakban: „Játékosok”) vehetnek részt, akik a Játék időtartama alatt regisztrációval csatlakoznak a Játékhoz, elfogadják a jelen Játékszabályzatban (a továbbiakban: „Játékszabály”) meghatározott feltételeket, valamint az adatkezelési tájékoztatót, és személyes adataik kezeléséhez hozzájárulnak. 

 2. A Játék főbb szabályai: 

 • A játék időtartama: 2023.11.08. – 2024.01.08. 

 • A sorsolás ideje, gyakorisága: 2024.01.09., egyszeri

 • A részvétel – 3. pontban meghatározottakon túli – feltételei: 

A nyeremény átvételének határideje: 2024.02.06.

 • A nyeremény(ek): 2 db EMAG ajándékkártya 50.000 Ft értékben, azaz kétszer ötvenezer forint, összesen százezer forint értékben.

 

 1. A Játékban részt vehet minden Magyarországon állandó lakóhellyel rendelkező, 18 évet betöltött természetes személy, amennyiben megfelel a Játékszabály 2. pontjában foglalt feltételeknek. A Játékból ki vannak zárva a Szervező munkavállalói, a Játék szervezésében közreműködő alvállalkozói, megbízottjai, ezek alkalmazottai, valamint a felsorolt személyek Polgári Törvénykönyv szerinti hozzátartozói. A Játékból ki vannak zárva továbbá a Játék nyereményeit biztosító harmadik fél vezető tisztségviselői és a 

Játék megvalósításában résztvevők munkavállalói, valamint ezen személyek Polgári Törvénykönyv szerinti hozzátartozói. 

 1. A Szervező a sorsolást a 2. pontban meghatározott időpontban, vagy az ott meghatározott időszakonként tartja.  

 2. A sorsoláson a www.pingwin.hu oldalon, a játék promóciójában, a játék felhívásában megnevezett nyeremény(ek) kerül(nek) kisorsolásra. A weboldalon, és a Játék egyéb promócióiban szereplő képek csak illusztrációk. 

 

 

 1. A Játékban való részvételhez egy személy csak egyszer regisztrálhat. Amennyiben valaki valótlan adatokkal, vagy többször regisztrál (akár eltérő adatokkal), a 

Szervező valamennyi regisztrációt törli, így a Játékos a sorsoláson sem vehet részt. A nyereményjátékban automatikusan részt vesznek a meghirdetett Játék időintervallumának utolsó napján aktív, visszaigazolt regisztrációval rendelkező Játékosok

A regisztráció kizárólag az aktuális nyereményjátékra érvényes, a későbbi nyereményjátékokon a részvétel újabb regisztrációval lehetséges, azonban a Játékosok felhasználhatják a www.pingwin.hu oldalon létrehozott profiljukat a jövőbeni regisztrációk megkönnyítése érdekében. 

 1. Minden Játékos a regisztrációt követően a regisztráció során megadott e-mail címére kap egy megerősítő emailt, így részt vesz a sorsoláson. A regisztráció akkor tekinthető a Szervezőhöz beérkezettnek, amikor az a Szervező adatbázisában rögzítésre került. A regisztráció időpontja az adatbázist tartalmazó szerver belső órája által a rögzítéskor mutatott idő. Erre irányuló kérés esetén ennek pontos időpontjáról a Szervező tájékoztatja a Játékost. 

 2. A sorsoláson a Szervező egy nyertest és egy pótnyertest sorsol ki. Amennyiben a Szervező a nyertest nem éri el, helyébe automatikusan a pótnyertes lép. Amennyiben a pótnyertes sem érhető el, vagy a nyereményt sem a nyertes, sem a helyébe lépő pótnyertes sem veszi át, a Szervező nem köteles újabb pótnyertest választani, vagy a nyereményt újra kisorsolni. Ebben az esetben a Szervező a nyereménnyel belátása szerint jogosult rendelkezni. A nyertes (pótnyertes) a nyereményét a 2. pontban meghatározott időpontig veheti át.  

 3. A Szervező a nyertes Játékos (nyertes) nevét közzéteszi a sorsolást követő öt munkanapon belül a www.pingwin.hu weboldalán. Mindezen túl a Szervező a nyertest a sorsolást követően haladéktalanul, maximum 5 munkanapon belül külön is értesíti a nyeremény átvételének részleteiről. A Szervező a nyertes értesítését – a Szervező választásától függően – a regisztráció során megadott e-mail címen vagy telefonszámon kísérli meg. Ha a Szervező sem email-en (1 próbálkozás), sem telefonon (5 próbálkozás) nem tudja a nyertest 5 munkanapon belül elérni (vagyis a nyertes az emailre nem válaszol, telefonon pedig nem érhető el vagy telefonszáma nem ismert), akkor a nyertes játékos továbbiakban nem jogosult a nyereményre. Ebben az esetben a Szervező a pótnyertest értesíti, a fenti szabályok szerint. 

A Szervező jogosult eldönteni, hogy a nyertes (pótnyertes) értesítését telefonon vagy emailen kíséreli meg. A Szervező sikertelen elérés esetén nem köteles a másik kapcsolatfelvételi csatornát igénybe venni. Amennyiben a Szervező a nyertest (pótnyertest) nem éri el, a nyertes (pótnyertes) joga a nyereményre elvész. A nyertes (pótnyertes) kizárólag akkor követelheti utólag a nyereményt, ha a Szervező az értesítést nem kíséreli meg, vagy nem a megadott elérhetőségen kíséreli meg, vagy ha a Szervező megadott elérhetőségein a Játékos a Szervező megkeresésére nem tud reagálni, a Szervező érdekkörében felmerülő okból. 

 1. A Szervező szabadon dönthet arról, hogy a nyereményt milyen úton juttatja el a nyertes részére. A Szervező a kizárólag csomagban küldhető nyereményt nem köteles a nyertesnek elküldeni, ebben az esetben a nyertes személyes átvételre jogosult. A Szervező a nyeremény megküldése esetén önállóan dönt a szállítási módról, erről a nyertest e-mailben értesíti. 

 2. A Játékban való részvételnek vásárlás, valamint a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvényben meghatározott egyéb feltétel nem képezi az előfeltételét. A Játékban való részvétel tétfizetéshez, vásárláshoz nem kötött, így a Játék nem minősül a hivatkozott törvény szerinti szerencsejátéknak, az sem engedélyhez, sem bejelentéshez nem kötött. A Szervező tevékenysége nem tartozik a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény hatálya alá.  

A Játékban való részvételre és nyereményre csak az a személy jogosult, aki helyesen adta meg a Szervező számára a Játékos azonosításához szükséges adatokat. A Játékos által megadott adatok pontatlanságáért/hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, téves vagy nem valós adat feltüntetése stb.), a személyes kézbesítés elmaradásáért vagy késedelméért, valamint a kézbesítés során keletkezett károkért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal. 

 1. A Játékban való részvétel, valamint a Játék során történő adatszolgáltatás önkéntes. A Szervező felhívja a Játékos figyelmét a Játékszabály és az adatkezelési tájékoztató figyelmes elolvasására. A Játékos a regisztrációval kijelenti, hogy a jelen Játékszabály és az tájékoztató szabályzat rendelkezéseit elfogadja. A Szervező semmiféle felelősséget nem vállal egyetlen felhasználóval vagy bármely más olyan személlyel szemben sem, aki a vonatkozó jogszabályok, szerződéses kötelezettségek, vagy a Játékszabályban foglalt rendelkezések megsértésével vesz részt a Játékban. A regisztrációval a Játékosok az adatkezelés szabályait, illetve a Játékszabályt a Játékra történő jelentkezéssel elfogadják. A Játékosok a jelentkezéssel tudomásul veszik, és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy: 

 • nyertesség esetén nevüket a Szervező minden további feltétel és ellenérték nélkül, kizárólag a Játékkal kapcsolatosan nyilvánosságra hozza; 

 • a megadott személyes adataikat a Szervező az adatkezelési tájékoztatóban meghatározottak szerint kezelje; 

 • a Játékosokról készült, a játékos főbb adatait, nyereményét bemutató jegyzőkönyvet a Szervező és/vagy megbízottja a Szervező termékeinek és szolgáltatásainak ajánlásában illetve hirdetéseiben, honlapján, Facebook oldalán minden további külön hozzájárulás és ellenszolgáltatás nélkül akár egészében, akár részleteiben felhasználja, illetve az Interneten közzé tegye a személyhez fűződő jogok maradéktalan betartása mellett (nem kerülhet sor a játékos elérhetőségi adatainak közzétételére). 

 1. A nyertesként kisorsolt Játékosnak lehetősége van arra, hogy nyereményéről lemondjon. Amennyiben a nyereményt nem a Szervező biztosítja, a Szervező csak a nyeremények átadásában működik közre. Ebben az esetben a nyeremények átadásáért a Szervezővel szerződésben álló harmadik fél felel. Amennyiben a nyeremény tulajdonjogát harmadik fél ruházza át a nyertesre, a nyereménnyel kapcsolatos további kötelezettségek (pl. 

esetleges jótállás) is a harmadik felet terhelik. Ilyen esetben a Szervező tájékoztatja a nyerteseket, hogy a nyereményekkel kapcsolatos kifogás esetén hová fordulhatnak. Amennyiben a Szervező a jótállással, garanciális ügyintézéssel kapcsolatos dokumentumokat, az ehhez szükséges információkat a nyertes rendelkezésére bocsátja, a nyertes az ilyen jellegű igényeit maga érvényesíti. 

 1. A nyereményekre vonatkozó minden adóvonzatot a Szervező visel. A Játék kapcsán a nyereményt nyert Játékost terhelő személyi jövedelemadó-fizetési kötelezettségnek a Szervező tesz eleget, oly módon, hogy a Játék kapcsán felmerülő személyi jövedelemadófizetési kötelezettséget a Szervező magára vállalja, melyet adott esetben az illetékes hatóság részére megfizet. A nyeremény átvételével összefüggésben esetlegesen felmerülő egyéb költségek és kiadások (pl. nyeremény átadásának helyszínére történő utazási költség, stb.) a nyerteseket terhelik. 

 2. A Játékos köteles adatai megadása során kellő gondossággal eljárni. A Játékos a weboldalt csak saját felelősségére látogathatja. A Szervező nem vállal felelősséget a Játékost a használat során ért olyan károkért, kellemetlenségekért, amelyek abból adódtak, hogy a Játékos nem a kellő körültekintéssel járt el. A Játékos köteles tisztességesen, mások jogainak és érdekeinek figyelembe vételével eljárni. 

A Játékos köteles tiszteletben tartani a hatályos jogszabályokat, és a használat során köteles tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely jogellenes, vagy amely mások érdekeit sérti. Ezen belül a Játékos köteles tiszteletben tartani mások magánszféráját, személyhez fűződő jogait, a szellemi alkotásokhoz fűződő jogokat, különösen a szerzői jogi védelem alá eső irodalmi, tudományos és művészeti alkotások, találmányok, formatervezési minták, használati minták, védjegyek és forgalmi árujelzők védelmére vonatkozó szabályokat. A Játékos köteles tartózkodni szabálysértés vagy bűncselekmény elkövetésétől. 

Valamennyi Játékos köteles tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely az oldal rendeltetésszerű használatát akadályozza. Valamennyi Játékos köteles tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely a Szervező érdekeit sérti. 

 

 1. A Játékban való részvételből a következő Játékosok zárhatóak ki: 

 • aki nem a Játékszabályban meghatározott előírások szerint vesz részt a Játékban, vagy a Játékszabály rendelkezéseit egyéb módon megszegi; 

 • aki MAKRO alkalmazást használ (MAKRO= Művelet vagy műveletek csoportja, amely a feladatok automatizálására használható); 

 • aki nem valós adatokat ad meg a regisztráció során; 

 • aki illetéktelenül belép a Szervező oldalán az ADMIN felületre; 

 • aki illegális, a Játékszabályba ütköző módon megpróbálja manipulálni, megkárosítani a Játék résztvevőit és kivitelezőit. 

 1. A Játék használata során a Játékos tisztában van az elektronikus adatátvitel természetéből, korlátozott kapacitásából, korlátozott hozzáférésből, állásidőkből, technikai korlátokból, a Játék felhasználóinak esetleges nagy számából és az ezzel kapcsolatos esetleges technikai és üzemeltetési okokból adódó nehézségekkel. 

Mindezekre figyelemmel a Játék szünet- és hibamentességét a Szervező nem szavatolja, a Játékos a Játék alkalmazását kizárólag a saját kockázatára használja. A Szervezőt, illetve megbízottját a Játék alkalmazással összefüggésben adott információk vagy anyagok hitelességéért, tartalmáért, teljességéért, jogszerűségéért, megbízhatóságáért, működőképességéért vagy rendelkezésre állásáért, továbbá a Játék alkalmazás felhasználói által tanúsított magatartásért felelősség nem terheli. 

 1. A Szervező illetve megbízottja, a Játékalkalmazással és a Játékkal kapcsolatban kizárólag a vonatkozó jogszabályokban meghatározott, kötelező erejű (eltérést nem engedő) szavatosságokat, jótállásokat, illetve felelősséget vállalja, a jelen Játékszabályban meghatározottak szerint. Minden más felelősség a magyar jogszabályok által megengedett mértékben kizárt, különös tekintettel a jelen Játékszabályban foglalt esetekre. A fentiek mellett a Szervezőt, és megbízottját nem terheli felelősség a Játék alkalmazás használatával kapcsolatban a felhasználó, vagy harmadik felek által elszenvedett bármely kárért (ideértve egyebek mellett a Játék alkalmazás használatának bármilyen módon való ellehetetlenülését, adatvesztést, bevételkiesést, nyereségkiesést, elmaradt hasznot, kereskedelmi jó hírnév csökkenését vagy elvesztését, harmadik személyek követelését). A Játék feltételei úgy kerültek meghatározásra, hogy az abban foglalt előnyök a felelősség kizárásával, korlátozásával okozott hátrányt a Polgári Törvénykönyvben meghatározottak szerint megfelelően kiegyenlítik. 

 2. A Szervező minden tőle elvárhatót megtesz a Játék tisztaságáért, jelen Játékszabály szerinti lefolyásáért. Ha a Játék kapcsán visszaélés vagy a Játékszabály megszegésének gyanúja, vagy előre nem látott, elháríthatatlan külső ok (vis maior) merül fel, a Szervező, illetve megbízottja nem köteles helytállni azzal a személlyel szemben, aki a nyertest jogosulatlannak tartja a nyereményre, és nem köteles a Játékot megismételni, a nyertest kizárni. A Szervező ezen esetekben ugyanakkor fenntartja a jogot, hogy visszatartsa a nyereményt mindaddig, amíg a felek az esetlegesen felmerülő vitás kérdéseket jogerősen és sikeresen le nem zárják. 

 

 1. A Szervező fenntartja a jogot a Játék megszakítására, felfüggesztésére. Amennyiben a Szervező felfüggeszti vagy megszakítja a Játékot, erről közleményt küld a Játékos elérhetőségére. 

 2. A Szervező a nyeremények tekintetében mennyiségi, minőségi felelősséget nem vállal, a nyertes ilyen igényét jogszabályi keretek között a nyeremény gyártójával illetve forgalmazójával szemben érvényesítheti. A Szervező a nyereményeknek nem gyártója, nem forgalmazója, így a tájékoztatása a nyereményeket illetően nem helyettesíti a gyártói, forgalmazói tájékoztatás megismerését. A nyereményekre vonatkozó információk pontosságáért és teljességéért a Szervező felelősséget nem vállal. 

 3. Amennyiben a Játékos bármely Játékszabályban rögzített feltételt nem teljesíti, a Játékot visszaélésszerűen gyakorolja, illetéktelen előnyre tesz szert, vagy a nyereményét a megadott határidőn belül nem veszi át, úgy a Játékos a Játékból kizárja magát, a nyertes a nyeremény átvételére nem jogosult.   

 4. A Játékszabályra, a Játékra a magyar jogszabályok az irányadók és a Játékban való részvétellel kapcsolatosan kialakuló jogviták kizárólagosan a magyar bíróságok joghatósága alá tartoznak. 

 5. A Szervező a Játékszabályt a weboldalán teszi közzé. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékszabályt indokolt esetben megváltoztassa. A megváltoztatott Játékszabályt azonnal közzéteszi a weboldalon, a korábbi játékszabályzattal azonos helyen és módon..  

 

Kelt: Budapest, 2023.11.08.

 

Szervezők: Smart Data Network Kft.